Algemene voorwaarden

 

GrafieK is een eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister voor Limburg onder nummer 14086298.

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

 

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.

De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door GrafieK maar de opdrachtgever stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan GrafieK worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. GrafieK is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst). GrafieK kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

-   Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

-   Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door GrafieK ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij GrafieK. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van GrafieK worden gewijzigd, gekopieerd, verwijdert of aangepast worden.

GrafieK is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

GrafieK behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

 

Opzegging

Opzegging In geval van tussentijdse opzegging heeft GrafieK naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door GrafieK gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

 

Bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die GrafieK maakt voor de goede uitvoering van de opdracht voor vergoeding in aanmerking.

 

Drukwerk

GrafieK drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is GrafieK op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

 

Aansprakelijkheid

GrafieK is niet aansprakelijk voor:

1.   Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2.  Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3.  Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan GrafieK.

4.  Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. GrafieK is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. GrafieK is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade. Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor GrafieK.

GrafieK design & multimedia Kristine Nuyens Duindoorn 6 6226 WL Maastricht kristine@grafiek.biz T +31 (0)43 362 76 78 M +31 (0)6 55 19 71 01